Regulamin Regat 2018

I. Organizator, miejsce i termin Mistrzostw.

 1. Organizatorem Mistrzostw (zwanych również Regatami) jest firma FAKRO Sp. o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Węgierska 144a, 33-300 Nowy Sącz
 2. Współorganizatorem i pomysłodawcą Mistrzostw jest Zdzisław Gajos One4ALL 44-153 Smolnica ul. Konwalii 50.
 3. Biuro regat tworzą:
  1. Dyrektor Regat - Zdzisław Gajos - ONE4ALL
  2. V-ce Dyrektor Regat - Robert Bański - firma promocyjna FORTON
  3. Komandor Regat - Andrzej Brońka – Krakowski Królewski Klub Żeglarski
  4. Koordynator działań multimedialnych - Jarosław Rozumek – agencja reklamowa SamArt AIR-VIDEO
 4. Regaty rozegrane zostaną w Chorwacji (port macierzysty; Primošten – Marina Kremik) w dniach; od 01 do 08 września 2018 r.
 5. Organizacja Mistrzostw odbywa się w formule non profit.

II. Cel organizacji XI Mistrzostw Polski Brany Budowlanej w Żeglarstwie Morskim

 1. Organizator Mistrzostw zaprasza do udziału, w charakterze Uczestnika Mistrzostw, przedstawicieli firm budowlanych działających na rynku polskim oraz na rynkach europejskich.
 2. Patronat na Mistrzostwami objęły instytucje i organizacje branżowe:
  1. Polski Związek Żeglarski – Patronat Honorowy
  2. Związek Polskie Okna i Drzwi – Patronat Branżowy
  3. Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa – Patronat Branżowy
 3. Patronat medialny sprawują:
  1. Wydawnictwo Murator,
  2. Magazyn sportów wodnych Żagle,
  3. Budowlany serwis dla profesjonalistów muratorplus.pl.
 4. Celem organizacji XI Mistrzostw Polski Brany Budowlanej w Żeglarstwie Morskim są działania propagujące :
  1. Promowanie i umacnianie pozycji polskich marek budowlanych na rynkach światowych. Sprzyjać ma temu oznakowanie jednostek biorących udział w Mistrzostwach, identyfikatorami - logo - marek wszystkich uczestników Mistrzostw,
  2. Nawiązywanie dobrej współpracy i branżowej więzi pomiędzy polskimi producentami budowlanymi, w zakresie wzajemnego oferowania własnych produktów na wszystkich rynkach świata oraz wzbogacanie własnej oferty ofertą produktów innych polskich producentów,
  3. Promowanie marek firm biorących udział w Mistrzostwach na stronach internetowych, gdzie umieszczane będą materiały dotyczące Mistrzostw,
  4. Wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami zwłaszcza w zakresie efektywnego funkcjonowania na rynku krajowym i poza granicami Polski.
  5. Sportową rywalizację, pomagającą i wspierającą realizację wytyczonych celów.

III. Uczestnictwo w Mistrzostwach

 1. 1. W regatach mogą uczestniczyć wyłącznie firmy, które:
  1. Dokonają formalności zgłoszeniowych.
  2. Podpiszą z organizatorem umowę określającą warunki uczestniczenia w Mistrzostwach oraz działania reklamowo–promocyjne organizatora na rzecz uczestnika Mistrzostw.
  3. Zapewnią skipera do prowadzenia jachtu z odpowiednimi uprawnieniami żeglarskimi plus uprawnienia SRC (Patenty Polskiego Związku Żeglarskiego; st.J, JstM lub równoważne).
  4. W przypadku nie posiadania skipera organizator może pośredniczyć w jego pozyskaniu.
 2. W regatach mogą uczestniczyć osoby indywidualne, w przypadku gdy:
  1. Organizatorzy ogłoszą możliwość skompletowania załogi na warunkach tzw. ”wolna koja”, przeznaczając dla niej jedną lub więcej jednostek z puli posiadanych jachtów.
  2. Będzie to możliwe jeśli odpowiednia ilość podmiotów zgłosi potrzeby skompletowania takiej załogi spośród zgłoszonych osób.
 3. Organizator zapewnia skipera dla załogi skompletowanej na warunkach tzw. „wolna koja”.
 4. Warunkiem dopuszczenia załóg do regat jest złożenie przez każdego członka załogi oświadczeń o:
  1. akceptacji regulaminu Mistrzostw,
  2. uczestniczeniu w regatach na własną odpowiedzialność,
  3. Zaakceptowanie przez skipera jachtu zasady poddawania się każdorazowo na żądanie Organizatora testowi trzeźwości (badanie alkomatem). 
   (druk oświadczenia; www.regaty.fakro )
 5. Zgłoszenie do Regat listy załogi,  w tym osób wchodzących w skład załóg  na warunkach jak w pkt. 2 stanowi jednoczesne udzielenie przez Uczestnika zgody i praw – bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania – wykorzystania wizerunku jej członków na zdjęciach i filmach zrealizowanych podczas XI Mistrzostw Polski Branży Budowlanej w Żeglarstwie Morskim – Chorwacja 2018, dla celów promocyjnych oraz reklamowych Organizatora oraz spółek należących do Grupy FAKRO, a także firm współpracujących podczas realizacji tego przedsięwzięcia. 
  Prawo do wykorzystania wizerunku obejmuje również jego utrwalanie, obróbkę i powielanie na wykonanych zdjęciach i filmach podczas zorganizowanych XI Mistrzostw Polski Branży Budowlanej w Żeglarstwie Morskim BUILD CUP – Chorwacja 2018 w czasie nieograniczonym. 
  Zgoda zawiera prawo korzystania i rozporządzania zdjęciami i filmami z wykorzystaniem wizerunku w szczególności w publicznych sieciach internetowych na dowolnych materiałach bez ograniczenia terytorialnego przysługiwać z tego tytułu żadne roszczenia finansowe dot. utraconych nakładów finansowych i ewentualnie innych dóbr.

IV. Ubezpieczenie Mistrzostw

 1. Organizatorzy ubezpieczają uczestników mistrzostw w ramach opłat za uczestnictwo. Ubezpieczenie, zawarte z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO HESTIA SA na okres od 01.09 do 08.09.2018 r., w tym okres żeglowania; 02 – 07.09.2018 r., obejmuje:
  1. Koszty leczenia (SU)
  2. Następstwa nieszczęśliwego wypadku (NNW)
  3. Odpowiedzialność cywilną (OC) na osobie i w mieniu
  4. Zwrot kosztów transportu do wysokości SU
  5. Bagaż
 2. Ogólne Warunki Ubezpieczenia zamieszczone będą na stronie regat najpóźniej do 10.08.2018 roku
 3. Uczestnicy Mistrzostw mogą zawrzeć, własnym staraniem i kosztem, dodatkowe ubezpieczenia w zakresie wg. własnych ocen, z dowolnym towarzystwem asekuracyjnym.
 4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia i ewentualne szkody spowodowane przez uczestników w czasie nie związanym z realizowanym programem Mistrzostw.
 5. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia jachtu uczestnicy nie będą występować z regresem finansowym wobec organizatorów a koszty związane z jego odbudową lub naprawieniem uszkodzeń pokryte zostaną z kaucji pozostawionej u armatora w kwocie odpowiedniej dla każdego jachtu. 

V. Regulamin rozgrywanych Mistrzostw

 1. Przepisy
  1. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami’ zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF, według edycji na lata; 2017 - 2020.  
  2.  Żadne zarządzenia władzy krajowej nie będą miały zastosowania.
  3. Obowiązywać będzie język angielski. Językiem pomocniczym pozostaje język polski. W przypadku konfliktu pomiędzy językami obowiązywać będzie  tekst angielski Przepisów Regatowych Żeglarstwa ISAF.
 2. Regaty rozegrane zostaną na jachtach: Salona; 37, 38, 38 MC, 42, 44,  Hanse 575, More 55, First 45, So49i lub innych udostępnionych przez organizatora startującymi w klasach: A, B, C:
  1. KLASA A;     professional ORC  - jachty Salona 38, Salona 38 MC z użyciem spinakerów.
  2. KLASA B: ORC <42 . Pierwszeństwo w przydziale jachtów Salona 38, Salona 38 MC
    ma klasa professional.
  3. KLASA C: ORC >42
 3. Jachty w klasie B i C zostaną komisyjnie rozlosowane, po zamknięciu listy startowej, najpóźniej do dnia 15 sierpnia 2018 r. Procedura losowania zostanie zarejestrowana na filmie i opublikowana. Losowaniu w dniu 15 sierpnia 2018 nie podlegają jachty typu’ Salona 38, Salona 38 MC w klasie A, B. Te jachty zostaną rozlosowane w dniu przejmowania jachtów w biurze regat. W przypadku nie podstawienia przez armatora zamówionej liczby jachtów; Salona 38, Salona 38 MC w pierwszej kolejności zostaną przydzielone do klasy A. Brakujące jachty Salona; 38, 38 MC zostaną zastąpione przez armatora – More Charter - innymi jachtami  o standardzie co najmniej równym jachtom Salona 38, Salona 38 MC.
 4. Uczestnicy będą używać wyposażenia dostarczonego przez firmę czarterową.
 5. Ilość członków załogi nie może być większa od ilości osób dopuszczonych w dokumentach rejestrowych jachtu.
 6. Oplata uczestnictwa zawiera koszt czarteru jachtu oraz inne koszty związane z regatami Mistrzostw, opisane w cenniku.
 7. Program Mistrzostw
  1. 31.08.2018   (piątek)          –   wyjazd z Polski
  2. 01.09.2018   (sobota)         –   przyjazd do Mariny Kremik, przejęcie jachtów, rejs do Mariny Rogoźnica, uroczyste rozpoczęcie regat
  3. 02.09.2018  (niedziela)       –   Rogoźnica, dzień treningowy w drodze do Rogoźnicy
  4. 03.09.2018  (poniedziałek) –   Etap I (31 NM) Rogoźnica – Vis 
  5. 04.09.2018  (wtorek)          –   Etap II (15 NM) Vis – Palmižana
  6. 05.09.2018  (środa)            –   Etap III (15 NM) Palmižana – Milna
  7. 06.09.2018  (czwartek)       –   Etap IV (16 NM) Milna – Trogir. Zakończenie regat.
  8. 07.09.2018  (piątek)            –   Trogir – Kremik (16 NM). Powrót do bazy.
  9. 08.09.2018  (sobota)           –   zdanie jachtów i powrót do Polski.
 8. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy regat
 9. Wyścigi
  1. Przewiduje się rozegranie pięciu  wyścigów.
  2. Otwarcie regat i odprawa sterników odbędzie się w dniu  02 września 2018 r. około godz. 09:00.
  3. Start do pierwszego wyścigu w danym dniu odbędzie po wyjściu jachtów z portu i ustawieniu trasy, nie wcześniej niż o godz. 10:00.
  4. Start do kolejnych wyścigów w danym dniu odbędzie po zamknięciu mety pierwszego wyścigu i ustawieniu trasy do drugiego.
  5. Ilość wyścigów i czas rozpoczęcia zależny od warunków i  będzie ogłaszany na bieżąco przez komisję sędziowską.
  6.  Instrukcja Żeglugi dla danego dnia regat dostępna będzie dla zawodników, każdorazowo na odprawie skiperów.
 10. Punktacja
  1. Kolejność jachtów wyścigu określana będzie na podstawie formuły ORC Rating Systems – Offshore Racing Counsil.
  2. Stosowany będzie system małych punktów.
  3. Regaty Mistrzostw zostaną uznane za ważne po rozegraniu minimum jednego wyścigu
  4. Poszczególne wyścigi będą klasyfikowane indywidualnie.
  5. Wszystkie wyścigi będą liczone do poszczególnych klasyfikacji Mistrzostw.
  6. Po rozegraniu co najmniej czterech (4)  wyścigów odrzucony zostanie  najgorszy rezultat uzyskany przez każdy z jachtów.
 11. Celem Mistrzostw w zakresie sportu żeglarskiego jest:
  1. Promowanie idei żeglarstwa. 
  2. Promowanie idei fair-play we współzawodnictwie, żeglarskiego kunsztu i sztuki żeglarskiej oraz dobrych obyczajów i etykiety żeglarskiej, zarówno podczas pływania jak i w czasie pobytu na lądzie.
  3. Godna reprezentacja Polski na międzynarodowej arenie zmagań sportowych
  4. Edukacja w zakresie żeglarstwa oraz znajomości przepisów regatowych
  5. Integracja branży budowlanej. 
  6. Promowanie szant żeglarskich.
 12. Nagrody
  1. Regulamin nagród zostanie podany osobnym komunikatem Organizatora przed rozpoczęciem regat.
  2. Trzy najlepsze załogi, w każdej klasie jachtów, otrzymają nagrody rzeczowe.
  3. Przyznane zostaną dodatkowe nagrody w konkursie fotograficznym organizowanym przez Patrona Medialnego Mistrzostw.
 13. Dodatkowe postanowienia
  1. Nie przestrzeganie przyjętych umowami zasad uczestnictwa w XI Mistrzostwach Polski Branży Budowlanej w Żeglarstwie Morskim oraz regulaminu Mistrzostw, może skutkować wykluczeniem Uczestnika lub usunięciem osób ze składu wystawionej załogi jachtu uczestnika; z poszczególnych wyścigów lub z całych Mistrzostw.
  2. Podjęcie decyzji przez organizatora Mistrzostw lub powołanej do przeprowadzenia Mistrzostw Komisji Regatowej, jest ostateczne i nie podlega jakimkolwiek procedurom odwoławczym
  3. Wykluczonemu uczestnikowi Mistrzostw oraz osobom usuniętym ze składu załogi jachtu wystawionej przez uczestnika załogi jachtu lub jachtu skompletowanego na warunkach  tzw. „wolnej koji”, nie będą przysługiwać z tego tytułu żadne roszczenia finansowe dotyczące utraconych nakładów finansowych i ewentualnie innych dóbr.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo modyfikacji Regulaminu Regat XI Mistrzostw Polski Brany Budowlanej w Żeglarstwie Morskim do dnia 20 sierpnia 2018 r. 
  5. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników w będzie FAKRO Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu przy ulicy Węgierskiej 144a. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych Dz.U.2014.1182 z dnia 2014.09.03.). Podanie danych ma charakter dobrowolny i jest niezbędne do udziału w tym Konkursie. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. 
  6. Dane osobowe Uczestników Mistrzostw uzyskane w związku z ich organizacją i przeprowadzeniem będą przetwarzane przez Organizatora w celach związanych z organizacją i przeprowadzaniem Mistrzostw. Administrator może korzystać z usług specjalistycznych firm (podwykonawców) w celu realizacji Mistrzostw. Podwykonawcy będą mieć dostęp wyłącznie do tych danych, które są niezbędne do organizacji i realizacji zleconych działań.