Regulamin Regat 2019

 1. Organizator, miejsce i termin Mistrzostw.

  1. Organizatorem Mistrzostw (zwanych również Regatami) jest firma FAKRO Sp. o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Węgierska 144a, 33-300 Nowy Sącz.

  2. Współorganizatorem i pomysłodawcą Mistrzostw jest Zdzisław Gajos One4ALL 44-153 Smolnica ul. Konwalii 50.

  3. Biuro Regat tworzą:

   1. Dyrektor Regat - Zdzisław Gajos - ONE4ALL.

   2. V-ce komandor Regat – Bartłomiej Szlachetko.

   3. Koordynator działań multimedialnych - Jarosław Rozumek – agencja reklamowa SamArt.

   4. Koordynator biura Regat – Renata Ciaputa

  4. Regaty rozegrane zostaną w Chorwacji (port macierzysty; Biograd – Marina Kornati i Marina Mandalina Szybenik), w dniach od 31 sierpnia 2019 do 7 września 2019r.

  5. Organizacja Mistrzostw odbywa się w formule non profit.​

 2. ​​Cel organizacji XII Mistrzostw Polski Brany Budowlanej w Żeglarstwie Morskim.

  1. Organizator Mistrzostw zaprasza do udziału, w charakterze Uczestnika Mistrzostw, przedstawicieli firm budowlanych działających na rynku polskim oraz na rynkach europejskich.

  2. Patronat na Mistrzostwami objęły instytucje i organizacje branżowe:

   1. Polski Związek Żeglarski – Patronat Honorowy.

   2. Związek Polskie Okna i Drzwi – Patronat Branżowy.

   3. Polskie Stowarzyszenie Dekarzy – Patronat Branżowy.

  3. Patronat medialny sprawują:

   1. Wydawnictwo Murator.

   2. Magazyn sportów wodnych Żagle.

   3. Budowlany serwis dla profesjonalistów muratorplus.pl.

  4. Celem organizacji XII Mistrzostw Polski Brany Budowlanej w Żeglarstwie Morskim są działania propagujące :

   1. Promowanie i umacnianie pozycji polskich marek budowlanych na rynkach światowych. Sprzyjać ma temu oznakowanie jednostek biorących udział w Mistrzostwach, identyfikatorami - logo - marek wszystkich uczestników Mistrzostw.

   2. Nawiązywanie dobrej współpracy i branżowej więzi pomiędzy polskimi producentami i firmami budowlanymi, w zakresie wzajemnego oferowania własnych produktów i usług na wszystkich rynkach świata oraz wzbogacanie własnej oferty produktami innych polskich producentów.

   3. Promowanie marek firm biorących udział w Mistrzostwach na stronach internetowych, gdzie umieszczane będą materiały dotyczące Mistrzostw.

   4. Wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami zwłaszcza w zakresie efektywnego funkcjonowania na rynku krajowym i poza granicami Polski.

   5. Sportową rywalizację, pomagającą i wspierającą realizację wytyczonych celów.​

 3. Uczestnictwo w Mistrzostwach

  1. W Regatach mogą uczestniczyć wyłącznie firmy, które:

   1. Dokonają formalności zgłoszeniowych.

   2. Podpiszą z organizatorem umowę określającą warunki uczestniczenia w Mistrzostwach oraz działania reklamowo–promocyjne organizatora na rzecz uczestnika Mistrzostw.

   3. Zapewnią skipera do prowadzenia jachtu z odpowiednimi uprawnieniami żeglarskimi plus uprawnienia SRC (Patenty Polskiego Związku Żeglarskiego; st.J, JstM lub równoważne).

   4. W przypadku nie posiadania skipera organizator może pośredniczyć w jego pozyskaniu.

  2. W Regatach mogą uczestniczyć osoby indywidualne, w przypadku gdy:

   1. Organizatorzy ogłoszą możliwość skompletowania załogi na warunkach tzw. ”wolna koja”, przeznaczając dla niej jedną lub więcej jednostek z puli posiadanych jachtów.

   2. Będzie to możliwe jeśli odpowiednia ilość podmiotów zgłosi potrzeby skompletowania takiej załogi spośród zgłoszonych osób.

  3. Organizator zapewnia skipera dla załogi skompletowanej na warunkach tzw. „wolna koja”.

  4. Warunkiem dopuszczenia załóg do Regat jest złożenie przez każdego członka załogi oświadczeń o;

   1. Akceptacji regulaminu Mistrzostw,

   2. Uczestniczeniu w Regatach na własną odpowiedzialność,

   3. Zaakceptowanie przez skipera jachtu zasady poddawania się każdorazowo na żądanie Organizatora testowi trzeźwości (badanie alkomatem) - druk oświadczenia; www.regaty.fakro.pl)

  5. Zgłoszenie do Regat listy załogi, w tym osób wchodzących w skład załóg na warunkach jak w pkt. 1 jest automatycznie udzieleniem przez Uczestnika zgody na prawo do wykorzystania jego wizerunku na zdjęciach i filmach zrealizowanych podczas XII Mistrzostw Polski Branży Budowlanej w Żeglarstwie Morskim – Chorwacja 2019 dla celów promocyjno-marketingowych oraz reklamowych Organizatora, a także firm współpracujących podczas realizacji tego przedsięwzięcia, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Prawo do wykorzystania wizerunku obejmuje również jego utrwalanie, obróbkę i powielanie na wykonanych zdjęciach i filmach podczas zorganizowanych XII Mistrzostw Polski Branży Budowlanej w Żeglarstwie Morskim – Chorwacja 2019 w czasie nieograniczonym. Zgoda zawiera prawo korzystania i rozporządzania zdjęciami i filmami z wykorzystaniem wizerunku w szczególności w publicznych sieciach internetowych na dowolnych materiałach bez ograniczenia terytorialnego. Uczestnikom nie będzie przysługiwać z tego tytułu żadne roszczenia finansowe dot. utraconych nakładów finansowych i ewentualnie innych dóbr.

 4. Ubezpieczenie Mistrzostw

  1. Organizatorzy ubezpieczają uczestników Mistrzostw w ramach opłat za uczestnictwo. Ubezpieczenie, zawarte z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO HESTIA SA, na okres od 29.08.2019 godz. 24.00 do 08.09.2019 godz. 24.00, w tym okres żeglowania; 01.31 – 07.09.2019 r., obejmuje:

   1. Koszty leczenia (SU).

   2. Następstwa nieszczęśliwego wypadku (NNW).

   3. Odpowiedzialność cywilną (OC) na osobie i w mieniu.

   4. Zwrot kosztów transportu do wysokości SU.

   5. Bagaż.

  2. Ogólne Warunki Ubezpieczenia zamieszczone będą na stronie regat najpóźniej do dnia 15 sierpnia 2019 roku.

  3. Uczestnicy Mistrzostw mogą zawrzeć, własnym staraniem i kosztem, dodatkowe ubezpieczenia w zakresie wg. własnych ocen, z dowolnym towarzystwem asekuracyjnym.

  4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia i ewentualne szkody spowodowane przez uczestników w czasie nie związanym z realizowanym programem Mistrzostw.

  5. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia jachtu uczestnicy nie będą występować z regresem finansowym wobec Organizatorów a koszty związane z jego odbudową lub naprawieniem uszkodzeń pokryte zostaną z kaucji pozostawionej u armatora w kwocie odpowiedniej dla każdego jachtu.​

 5. Regulamin rozgrywanych Mistrzostw

  1. Przepisy

   1. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami’ zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF, według edycji na lata; 2017 - 2020.

   2. Żadne zarządzenia władzy krajowej nie będą miały zastosowania.

   3. Obowiązywać będzie język angielski. Językiem pomocniczym pozostaje język polski. W przypadku konfliktu pomiędzy językami obowiązywać będzie tekst angielski Przepisów Regatowych Żeglarstwa ISAF.

  2. Regaty rozegrane zostaną na jachtach: Elan 394, Elan 40 ,Bavaria 41S, Bavaria C47, Hanse 505, Oceanis 50, Dufur 46GL, Grand Soleil 40, lub innych udostępnionych przez Organizatora startującymi w klasach: A, B, C:

   1. KLASA A; Professional ORC - jachty Bavaria 41S MC z użyciem spinakerów.

   2. KLASA B: ORC <42 Bavaria 41S, Grand Soliel 40, Elan 394, Elan 40 lub innych. Pierwszeństwo w przydziale jachtów Bavaria 41S, ma klasa Professional.

   3. KLASA C: ORC >42

  3. Jachty w klasie A i B zostaną komisyjnie rozlosowane, po zamknięciu listy startowej, najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2019 r. przed ich przejęciem w biurze Regat. W przypadku nie podstawienia przez armatora zamówionej liczby jachtów; Bavaria 41S w pierwszej kolejności zostaną przydzielone do klasy A. Brakujące jachty Bavarie 41S zostaną zastąpione przez armatora – innymi jachtami o standardzie co najmniej równym jachtom Bavaria 41S.

  4. Uczestnicy będą używać wyposażenia dostarczonego przez firmę czarterową.

  5. Ilość członków załogi nie może być większa od ilości osób dopuszczonych w dokumentach rejestrowych jachtu.

  6. Opłata uczestnictwa zawiera koszt czarteru jachtu oraz inne koszty związane z organizacją Mistrzostw, opisane w cenniku.​

  7. Program Mistrzostw​

   1. ​​ 30.08.2019 (piątek) – wyjazd z Polski.

   2. 31.08.2019 (sobota) – przyjazd do Mariny Kornati Biograd i mariny Mandalina w Szybeniku, przejęcie jachtów.

   3. 01.09.2019 (niedziela) – Biograd, Szybenik - Murter marina Hramina, dzień treningowy.

   4. 02.09.2019 (poniedziałek) – Etap I: Hramina – Piskera.​

   5. 03.09.2019 (wtorek) – Etap II: Piskera – Sali.

   6. 04.09.2019 (środa) – Etap III: Sali – Veli Rat.

   7. 05.09.2019 (czwartek) – Etap IV: Veli Rat – Zadar - Zakończenie regat.

   8. 06.09.2019 (piątek) – Zadar – Biograd, Szybenik. Powrót do bazy.

   9. 07.09.2019 (sobota) – Zdanie jachtów i powrót do Polski.

  8. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy Regat.

  9. Wyścigi regatowe.

   1. Przewiduje się rozegranie dwunastu wyścigów.

   2. Otwarcie regat i odprawa sterników odbędzie się w dniu 01 września 2019 r. o godz. 09:00.

   3. Start do pierwszego wyścigu w danym dniu odbędzie po wyjściu jachtów z portu i ustawieniu trasy, nie wcześniej niż o godz. 10:00.

   4. Start do kolejnych wyścigów w danym dniu odbędzie po zamknięciu mety pierwszego wyścigu i ustawieniu trasy do drugiego.

   5. Ilość wyścigów i czas rozpoczęcia zależny od warunków i będzie ogłaszany na bieżąco przez komisję sędziowską.

   6. Instrukcja Żeglugi dla danego dnia regat dostępna będzie dla zawodników, każdorazowo na odprawie skiperów.

  10. Punktacja.

   1. Kolejność jachtów wyścigu określana będzie na podstawie formuły ORC Rating Systems – Offshore Racing Counsil.

   2. Stosowany będzie system małych punktów.

   3. Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu minimum jednego wyścigu.

   4. Poszczególne wyścigi będą klasyfikowane indywidualnie.

   5. Wszystkie wyścigi będą liczone do poszczególnych klasyfikacji Mistrzostw.

   6. Po rozegraniu co najmniej czterech (4) wyścigów odrzucony zostanie najgorszy rezultat uzyskany przez każdy z jachtów.

  11. Celem Mistrzostw w zakresie sportu żeglarskiego jest:

   1. Promowanie idei żeglarstwa.

   2. Promowanie idei fair-play we współzawodnictwie, żeglarskiego kunsztu i sztuki. żeglarskiej oraz dobrych obyczajów i etykiety żeglarskiej, zarówno podczas pływania jak i w czasie pobytu na lądzie.

   3. Godna reprezentacja Polski na międzynarodowej arenie zmagań sportowych.

   4. Edukacja w zakresie żeglarstwa oraz znajomości przepisów regatowych.

   5. Integracja branży budowlanej.

   6. Promowanie szant żeglarskich.

  12. Nagrody

   1. Regulamin nagród zostanie podany osobnym komunikatem Organizatora przed rozpoczęciem regat.

   2. Trzy najlepsze załogi, w każdej klasie jachtów, otrzymają nagrody rzeczowe.

   3. Przyznane zostaną dodatkowe nagrody w konkursie fotograficznym organizowanym przez Patrona Medialnego Mistrzostw.

  13. Dodatkowe postanowienia

   1. Nie przestrzeganie przyjętych umowami zasad uczestnictwa w XII Mistrzostwach Polski Branży Budowlanej w Żeglarstwie Morskim oraz regulaminu Mistrzostw, może skutkować wykluczeniem Uczestnika lub usunięciem osób ze składu wystawionej załogi jachtu uczestnika; z poszczególnych wyścigów lub z całych Mistrzostw.

   2. Podjęcie decyzji przez organizatora Mistrzostw lub powołanej do przeprowadzenia Mistrzostw Komisji Regatowej, jest ostateczne i nie podlega jakimkolwiek procedurom odwoławczym.

   3. Wykluczonemu uczestnikowi Mistrzostw oraz osobom usuniętym ze składu załogi jachtu wystawionej przez uczestnika załogi jachtu lub jachtu skompletowanego na warunkach tzw. „wolnej koji”, nie będą przysługiwać z tego tytułu żadne roszczenia finansowe dotyczące utraconych nakładów finansowych i ewentualnie innych dóbr.

   4. Organizator zastrzega sobie prawo modyfikacji Regulaminu Regat XII Mistrzostw Polski Brany Budowlanej w Żeglarstwie Morskim do dnia 20 sierpnia 2019 r.

   5. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników w będzie FAKRO Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu przy ulicy Węgierskiej 144a. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 z dnia 2014.09.03.). Podanie danych ma charakter dobrowolny i jest niezbędne do udziału w tym Konkursie. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.

   6. Dane osobowe Uczestników Mistrzostw uzyskane w związku z ich organizacją i przeprowadzeniem będą przetwarzane przez Organizatora w celach związanych z organizacją i przeprowadzaniem Mistrzostw. Administrator może korzystać z usług specjalistycznych firm (podwykonawców) w celu realizacji Mistrzostw. Podwykonawcy będą mieć dostęp wyłącznie do tych danych, które są niezbędne do organizacji i realizacji zleconych działań.